โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาสองกระทะ

 

โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาสองกระทะเพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

          เทคโนโลยีเตาสองกระทะเป็นเตาหุงต้มประเภทหนึ่ง ที่สามารถนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงจากการทดสอบมีประสิทธิภาพเชิงความร้อน 30% ซึ่งทำให้ประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ไม้ กะลา กาบมะพร้าว และอื่นๆ

          จากการดำเนินงานโครงการเตาสองกระทะสามารถประหยัดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 30%และยังพบว่ามีผลตอบรับที่ดีจากประชาชนในชุมชน ผลจากการสำรวจข้อมูลการใช้พลังงานพบว่า ชุมชนจะมีการใช้พลังงานจากก๊าซหุงต้มและฟืน

          จากการประเมินการส่งเสริมเตาสองกระทะในมัสยิดทุกแห่งในชุมชนจะทำให้เกิดผลประหยัดพลังงานและยังประหยัดเวลาอีกด้วย ผลตอบรับที่สำคัญของการใช้งานเตาสองกระทะในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน คือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในชุมชนในการช่วยกันสร้างเตาสองกระทะ และการใช้งานเตาสองกระทะ และสำหรับผลทางด้านการสร้างศูนย์การเรียนรู้ ได้ทำให้เกิดศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานขึ้นในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

 

วัตถุประสงค์

         1.เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน
         2.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนได้ใช้เทคโนโลยีเตาสองกระทะซึ่งช่วยประหยัดการใช้พลังงานและ ประโยชน์จากพลังงานทดแทน ทดแทนการใช้เชื้อเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
         3.เพื่อส่งเสริมให้เกิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนในชุมชน
         4.เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
         5.เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางด้านพลังงานทดแทนภายใต้แผนพลังงานพลังงานจังหวัดและระดับชุมชน

 

 

หลักการทำงาน

          เมื่อภายในเตาเกิดการเผาไหม้ของเชื่อเพลิง ทำให้เกิดการดูดอากาศเย็นจากภายนอกเข้าทางช่องเติมเชื้อและด้านล่างตะแกรงของตัวเตาเข้ามาช่วยในการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงภายในเตาทำให้มีควันและลมร้อนเกิดขึ้นภายในตัวเตา ลมร้อนและควันจะถูกบังคับให้ไหลวน และออกอย่างช้าๆทำให้ภายในเตาเกิดความร้อนสูงหลังจากนั้นทั้งลมร้อนและควันจะถูกปล่อยออกทางปล่อยด้านหลังของเตา

 

 

พื้นที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเตาสองกระทะ
เพื่อสร้างความสามัคคีในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดงใต้ ปี 2559

 

จังหวัดนราธิวาส

อำเภอ ตำบล
ตากใบ เจ๊ะเห ไพรวัน  พร่อน ศาลาใหม่  บางขุนทอง  เกาะสะท้อน   นานาค   โฆษิต
บาเจาะ บาเจาะ  ลูโบะสาวอ  กาเยาะมาตี   ปะลูกาสาเมาะ   บาเระเหนือ   บาเระใต้
ยี่งอ ยี่งอละหารจอเบาะลูโบะบายะ   ลูโบบือซาตะปอเยาะ
รือเสาะ รือเสาะสาวอ เรียง  สามัคคี  บาตง ลาโละ รือเสาะออก โคกสะตอสุวารี
ศรีสาคร ซากอ  ตะมะยูง  ศรีสาคร  เชิงศิรี  กาหลง  ศรีบรรพต
แว้ง แว้งกายูคละ  ฆอเลาะ โละจูด  แม่ดง  เอราวัณ
สุคิริน มาโมง  สุคิริน  เกียร์  ภูเขาทอง  ร่มไทร
สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก  ปาเสมัส   มูโนะ  ปูโยะ
สุไหงปาดี ปะลุรู  สุไหงปาดีโต๊ะเด็งสากอ  ริโก๋  กาวะ
จะแนะ จะแนะ  ดูซงญอ  ผดุงมาตร  ช้างเผือก
เจาะไอร้อง จวบบูกิตมะรือโบออก
เมือง บางนาค  ลำภู มะนังตายอบางปอกะลูวอกะลูวอเหนือโคกเคียน
ระแงะ ตันหยงมัสตังหยงลิมอบางอกาลิซาบาโงสะโตเฉลิม มะรือโบตก

 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนเตา รวม ชื่อมัสยิด
ตากใบ -ศาลาใหม่

-บางขุนทอง

-เกาะสะท้อน

-โฆษิต

-ไพรวัน

-เจ๊ะเห

-พร่อน

_

_,_

1,_, 9

4

9

6,6,6

5

1

2

3

1

1

3

1

 

 

12

 

บาลาเซาะบ้านโสน่ง

มัสยิดอัซซาอาดะห์ , มัสยิดมัดราซะห์ดารุลอามาน

มัสยิดอามานี, มัสยิดนูรุลอิสลาม,มัสยิดตะอาวานู

มัสยิดนูรูลฮูดา (บ้านโคกมือบา)

มัสยิดบาเดาะมาตี

มัสยิดนูร์อีมาน บ้านท่าแพรก , มัสยิดโนรอิสลามมียะห์,มัสยิดดารุสสะอาดะห์

มัสยิดอีบาดะห์

บาเจาะ -บาเระเหนือ

-บาเจาะ

-ปะลุกาสาเมาะ

 

-กาเยาะมาตี

-บาเระใต้

7,3,5,6

7,5,_,1

_,8,2,7,11,5,5,9

 

3,4

2

4

4

8

 

2

1

 

 

 

19

มัสยิดนูรูลฮูดา , มัสยิดนูรูลยาลัล , มัสยิดนูรูลมุนิล , มัสยิดดารุลมุสตอฟา 

มัสยิดดารูลมะมูร , มัสยิดดารุลมะมูร , มัสยิดดารุลนาอีม บ้านกำปงจาเระ , มัสยิดดารูลมะมูด

มัสยิดซีอารุดดีน , มัสยิดนูรูลอิสลาม, มัสยิดอัลเราะห์มาน , มัสยิดดารุลมุตตากีม , มัสยิดซีอารุดดีน,มัสยิดนูรูลฮูดา ปาโง , มัสยิดนูรูลอิสลาม,มัสยิดดารุลฟาลาห์

มัสยิดเราะห์มาตุลเราะห์มาน , มัสยิดดารุลริดวน อาตะนาโง

มัสยิดบูเกะสูดอ 

ยี่งอ -จอเบาะ

-ลูโบะบือซา

 

-ตะปอเยาะ

 

 

-ละหาร

-ยี่งอ

 

-ลูโบะบายะ

2,7,7,8

5,_,3,_,1,2

 

2,3,_,_,1,5,5

 

 

1,5,7

_,2,1,3,5,5

 

4,_

4

6

 

7

 

 

3

6

 

2

 

28

มัสยิดยามีตุลอิมาตุลอิสลาม,มัสยิดยามีตัลอิมาดตัสอิสลาม,มัสยิดลุโบะปาเระ,มัสยิดอาสราส

มัสยิดนูรดิน ยาโง๊ะ , มัสยิดดารุลวุซกอ , มัสยิดดารุลวุสตอ,มัสยิดชมรมอิหม่าน คอเต็บ บิหลัน,มัสยิดลูโบะบือซา,มัสยิดอิสลามเมย์

มัสยิดดารุลฟาละห์ , มัสยิดนูรฮิดชัน,มัสยิดดารุลฟาลลาห์,มัสยิดดารุลอามาน,มัสยิดดารุลฮูดา,มัสยิดอัลยามาอกูยีฮูลู,มัสยิดปาดังมัสกูยีฮีเล

 

มัสยิดอัดดีนียะห์,มัสยิดโต๊ะแม,มัสยิดอัลบายาน

มัสยิดดารุลอีมานบ้านบูแมกียะ,มัสยิดดารุลฮูดา บ้านกูเล็ง,มัสยิดเดียอุลฮักโต๊ะคอลี,มัสยิดอัลอัจย์ริดดาอิม,มัสยิดดารุลมุคลีซีน,มัสยิดดารุลฟาละห์

มัสยิดมากอมูดีน,มัสยิดดารุลมาอารีฟ

แว้ง -เอราวัณ

-แว้ง

 

-โละจูด

-กายูคละ

3,­_

2,7,5, _ , _ , _

 

2,3,_

5

2

6

 

3

1

 

12

มัสยิดอีวาน,มัสยิดมูซอลลาอิเราะห์

มัสยิดเราะห์มานียะห์ , มัสยิดคอลีดียะห์ , มัสยิดบ้านกูวา , มัสยิดมากอมุดดีน,                          มัสยิดเราฎอตุลมานะห์ , มัสยิดบ้านกรือซอ

มัสยิดยัมอียะห์ ละหา , มัสยิดนะฮฎอตุลดีนียะ, มัสยิดดารุอิสลาฮิดดีนียะห์

มัสยิดนัดวาตุลญีฮาด

รือเสาะ -สุวารี

 

-สามัคคี

-บาตง

-โคกสะตอ

-สาวอ

-รือเสาะ

2,3,5,1,6

 

8

8,8,4,5

1

6,_

2

5

 

1

4

1

2

1

 

 

14

 

 

มัสยิดอัรเราะห์มานียะห์ , มัสยิดซาบีนนาตุลยันนะห์ , มัสยิดดารุลนะอีม , มัสยิดนูรูลเราะห์มัต, มัสยิดนูรูลฮูดา

มัสยิดดารุลมะรุฟ

มัสยิดอัลฮีลาลียะฮ , มัสยิดดารุลนาอิม,มัสยิดดาลยาดีดี,มัสยิดดารุลอามาน

มัสยิดอัสฮาบุลกัฟฟี

มัสยิดดารุสสสัม , มัสยิดนูรูฮูดา

มัสยิดตะลีมิดดีนียะห์

สุคิริน -มาโมง _,_,_,3 4 4 มัสยิดเราะห์มาตุลซอลามียะห์,มัสยิดอัลฮาดี,มัสยิดนูรุลฮีดายะห์,มัสยิดนูรุลฮูดา บ้านไอร์บลาฆอ
สุไหงโกลก -ปูโยะ

 

-ปาเสมัส

2,3,3,3,3,2

 

7,3

6

 

2

 

8

มัสยิดนูรุลอิสลาม,มัสยิดอัลวาตอนียะห์ ,มัสยิดนูรุลฮูดา,มัสยิดดารุสสลาม,มัสยิดดารุสสลาม,มัสยิดฮายาตุซอฮาบะห์

มัสยิดอัรเราะห์มาน,มัสยิดอิสละ บ้านลูโบะฆง

สุไหงปาดี -สุไหงปาดี

-โต๊ะเด็ง

-กาวะ

-สากอ

_

1

2,6,5

7

1

1

3

1

 

6

มัสยิดมลายูบ้านไอกูบู

มัสยิดโต๊ะเด็ง

มัสยิดอัลเราะห์มะห์,มัสยิดอัลอุสเราะห์,มัสยิดยันนาตุลฟิรดาวน์

มัสยิดดารุลอามาน บ้านสือแด

จะแนะ -ช้างเผือก 7,_,1,_,2,5 6 6 มัสยิดอัลตัรบียะห์อีสลามียะห์,มัสยิดนูรอามานียะห์,มัสยิดนูรูลฮูดา,มัสยิดนูรูลฮีดายะห์,มัสยิดบ้านกูมุง,มัสยิดนูรูลยากีน
ระแงะ -ตันหยงลิมอ

-กาลิซา

-บองอ

-บาโงสะโต

-เฉลิม

-ตันหยงมัส

1,2,6,1,4

4,2

4

2

1,4

8,7

5

2

1

1

2

2

13 มัสยิดบ้านดามามูเงาะห์,มัสยิดนูรูลอับดี,มัสยิดตาโล๊ะ,มัสยิดกำปงฮูมอ,มัสยิดบ้านบาไงแยะ

มัสยิดดารุลอัรกอม,มัสยิดดารุลอิฮซาน

มัสยิดนูรูลฮูดา

มัสยิดดารุลฮุดา

มัสยิดดารุลอามาน,มัสยิดกูจิงสือปะ

มัสยิดนูรูลอิซซาน,มัสยิดนูรูลฮีดายะห์

เจาะไอร้อง -มะรือโมออก

-จวน

-บูกิต

1,1,1,

6

10,6,1,14

3

1

4

 

8

มัสยิดบางอ จูโว๊ะ,มัสยิดมะรือโมออก,มัสยิดกำปงดาแล

มัสยิดไอปาแย

มัสยิดนูรุลฮูดา,มัสยิดจามาอียะห์มุสลิม,มัสยิดนูรูลฮีดายะห์,มัสยิดดารุลอีบาดะห์

เมือง -บางนาค

-โคกเคียง

-กะลูวอ

-กะลูวอเหนือ

-มะนังตายอ

-บางปอ

_

7

3,7,4

4,4,4,­_,5

5,1

8,5

1

1

3

5

2

2

 

 

 

14

มัสยิดกำปงตาโก๊ะ

มัสยิดดารุลซุนนะ

มัสยิดดารุลอามีน,มัสยิดรูแตบาตู,มัสยิดดารุลนาอิม

มัสยิดดารูลอีมาน,มัสยิดบูเก๊ตตันหยัง,มัสยิดโฮมเสต,มัสยิดบ้านแปล,มัสยิดบ้านใหม่

มัสยิดสุไหงบาลา ดารุสสาลาม,มัสยิดอัลวุสฎอบาตังบารู

มัสยิดโต๊ะดำ,มัสยิดดารุงบายาน

 

ศรีสาคร -กาหลง 1 1 1 บาลาเซาะไอร์วอ

 

 

จังหวัดปัตตานี

อำเภอ

ตำบล
กะพ้อ กระรูบี  ตะโละดือรามัน ปล่องหอย
โคกโพธ์ มะกรุด  บางโกระ ป่าบอน ทรายขาว นาประดู ปากล่อ ทุ่งพลา ท่าเรือ นาเกตุ ควนโนรี ช้างให้ตก
ทุ่งยางแดง ตะโละแมะนา พิเทน น้ำดำ ปาดู
ปะนาเระ ท่าข้าม บ้านนอก ดอน ดวน ท่าน้ำ ดอนกระบือ พ่อมิ่ง บ้านกลาง บ้านน้ำบ่อ
มายอ กนน ตรัง กระหวะ ลุโบะยิไร ลางา กระเสาะ เกาะจัน ปะโด สาคอบน สาครใต้ สะกำ ปานั้น
ไม้แก่น ไทรทองไม้แก่นตะโละไกรทองดอนทราย
ยะรัง ยะรัง สะดาว ประจัน สะนอ ระแว้ง ปิตูมุดี วัด กระโด คลองใหม่เมาะบาวี กอลำ เขาตูน
ยะหริ่ง ตะโละ ตะโละกาโปร์ ตันหยงดาลอ ตันหยงจึงงา ตอหลัง ตาแกะ ตาลีอายร์ ยามู บางปู หนองแรต ปิยามุมัง

ปุลากง บาโลย สามัน มะนังยง ราตาปันยัง จะรัง แหลมโพธิ์

สายบุรี ตะลุบัน ตะบึ้งปะเสยาวอบางเก่า บือเระ เตราะบอน กะดุนง ละหาร มะนังกาลำ แป้น ทุ่งคล้า
หนองจิก เกาะเปาะ คอลอตันหยง ดอนรัก ดาโต๊ะ ตุยง ท่ากำชำ บ่อทอง บางเขา บางตาวา ปูโละปุโยยาบี ลิปะสะโง
แม่ลาน แม่ลาน ม่วงเตี้ย ป่าไร
เมือง สาบารัง อาเนาะรู จะบังติกอ บานา ตันหยงลุโละ คลองมานิง กะมิยอ บาราโหม ปะกาฮารัง รูสะมิแล

ตะลุโบะ บาราเฮาะ ปุยุด

 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนเตา รวม ชื่อมัสยิด
กะพ้อ -ปล่องหอย _,4,_ 3 3 สุเหราบาโงสาเมาะ , มัสยิดนูรุลยากีน , มัสยิดนูรุลอิฮซาน
โคกโพธิ์ -บางโกระ

-ทุ่งพลา

5

3

1

1

2 มัสยิดท่าเรื่อ (ลอแตะ)

มัสยิดดารุลอามาน

ทุ่งยางแดง -พิเทน 7 1 1 มัสยิดนูรุลอิฮซานปอฮงตรือเบาะ
ปะนาเระ -ท่าน้ำ

-น้ำบ่อ

3,2,_,1

2,4,4

4

3

7 โรงเรียนตาดีกานูรูลฮูดาร์ , มัสยิดนูรดิน , มัสยิดนูรดิน , บาลาเซาะตะโละ

มัสยิดดารุลมูฮายีรีน , มัสยิดนูรูลฮูดา บ้านแฆแฆ , มัสยิดดารูลมุตตากีน บ้านเจาะเหะ

มายอ -ลูโบะยิไร

-เกาะจัน

1,2,4,5,8

4

5

1

6 มัสยิดนุรุลญัณนะฮ  , มัสยิดดารุลอีบาดะห์ , มัสยิดตะบิงตีงี , มัสยิดตะบิงตีงี , มัสยิดตะโละนิโกะ

มัสยิดนูรูลอีบาดะห์

ไม้แก่น -ไม้แก่น

-ดอนทราย

-ตะโละไกรทอง

-ไกรทอง

3,3,2

1,1,4

3,_

4

3

3

2

1

9 มัสยิดซอลาฮุดดิน , มัสยิดดารุลมะวา , มัสยิดดารุลมุตตากีน

มัสยิดอาบูบากัรสิดดีน , มัสยิดดารุสสาลาม , มัสยิดดารุลอาบีดีน

มัสยิดดารุลมะมูร , มัสยิดดารุสลาม กำปงลาโอ๊ะ

มัสยิดนูรูลฮูดา

ยะรัง คลองใหม่

-เมาะมาวี

-สะนอ

1

4

3

1

1

1

3 มัสยิดรียาบุลซอลีฮัน

มัสยิดตะละฆอสะมีลัน

มัสยิดดารุสลาลาม

ยะหริ่ง -ตะลีอายร์

-ตะโละกาโปร์

-ปิยามุมัง

-แหลมโพธิ์

2

2

1

4

1

1

1

1

4 มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดกือแด

มัสยิดอัลฟาเตะอัสตันบู

มัสยิดดาโต๊ะแหลมโพธิ์

สายบรี -แป้น

-ปะเสยาวอ

-มะนังดาลำ

-ละหาร

-ตะบึ้ง

กะดุนง

-บางเก่า

4

_,1,2,7

_,_,4

_

2,1,1

2,2

4

1

4

3

1

3

2

1

15 มัสยิดดัมมัสยิด

โรงเรียนตาดีกานูรูลฮูดาร์ , มัสยิดดารุลอามาน , มัสยิดนูรูอิฮซาน , มัสยิดซอลาฮุดดิน

มัสยิดดารุลเราะห์มัตบือแนราเมาะห์ , มัสยิดนูรุลดีน , มูซอลลามารกิซตะลิมดาริลซีกรินฮากิม

มัสยิดนูรุดดีน

มัสยิดดารุลฟาลาฮ์ กูแบบาเดาะ , มัสยิดนูรุลมุตตากีม , มัสยิดดารุลมูฮายีรีน

มัสยิดสุเหร่าพังกวาง , มัสยิดนูรูลฮูดา

มัสยิดบาแด

หนองจิก -ตุยง

-ดอนรัก

-เกาะเปาะ

-ยาบี

 

-ปูโละปูโย

-บางเขา

7

1,6

1,1,2,2,3

4,1,2,6,6,3

 

8

6

1

2

5

6

 

1

1

 

 

 

16

มัสยิดอัลฮีดายาตูลดีนียะห์

มัสยิดนูรุดดีน , มัสยิดรีฎวานียะห์

มัสยิดกอเปาะ , มัสยิดนูรูฮูดา , มัสยิดนูรูลฮีดายะ , มัสยิดอัลอามีน , มัสยิดนูรุอิหซาน

มัสยิดกำปงบารู , มัสยิดยานีใต้ , มัสยิดดารุลมุตตากีน , มัสยิดหนองปู , มัสยิดดารุลอีบาดะ ,

มัสยิดอีหมาน

มัสยิดนูรดิน

มัสยิดนูรูฮูดา

แม่ลาน -ป่าไร

-ม่วงเตี๋ย

7

2

1

1

2 มัสยิดอัลอะห์มาดี  ( กูบังโบะ )

มัสยิดอาวาตีฟ

เมือง -ตะลุโบะ

-ปะกาฮารัง

_

4,2,3,7

1

4

5 มัสยิดหมู่บ้านมั่งคง

มัสยิดซีอารุลอีมาน , มัสยิดนูรฮีดายาติลอิสลามมียะ,มัสยิดอะมาดีบะห์ กือยา,มัสยิดอะมาดียะห์

 

 

จังหวัดยะลา

อำเภอ ตำบล
เมือง ยะลา ยูโป ลิดน ท่าสาป ลำใหม่หน้าถ้ำ ลำพะยา เปาะเส้น พร่อน บันนังสาเรง สะเตกนอก ตาเซะ
เบตง

ยะรม ตะเนาะแมเราะ อัยยอร์เวง ธารน้ำทิพย์

บันนังสตา บันนังสตา ตาเนาะปูเตะ ถ้ำทะลุ ตลิ่งชัน เขื่อนบางลาง เขื่อนบาเจาะ
ธารโต ธารโต บ้านแหร แม่หวาด ศีรีเขต
ยะหา ยะหา ละแอ ปะแตปาโร๊ะ ตาซี บาโงยซีแน กาตอง
รามัน กายูบอเกาะ กาลูปัง กาลอ กอตอตือระ โกตาบารู เกะรอจะกว๊ท่าธงเนินงาม บาลอ บาโงย บือมัง ยะต๊ะ วังพญา อาซ่อง ตะโล๊ะหะลอ
กาบัง กาบัง บาละ
กรมปีนัง กรมปีนัง สะเอะ ห้วยกระทิง ปุโรง

 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่ จำนวนเตา รวม ชื่อมัสยิด
รามัน -กายูบอเกาะ

 

-กอตอตือร๊ะ

-เนินงาม

-บือมัง

-เกะรอ

-จะกว๊ะ

-กาลอ

-ยะต๊ะ

-อาซ่อง

-ท่าธง

-บาโงย

_,4,2,4,5,4,2

 

5,_,4

_,2        

_,_

2,6,1,5

1,1,1

3,3

1,2,3,5

2

3,2,6,1,7

2

7

 

3

2

2

4

3

2

4

1

5

1

 

 

 

 

 

34

มัสยิดดารุลอามาน , มัสยิดสาตอ , มัสยิดดารุลอามัน , มัสยิดดารุลมุตตากิ่ม , มัสยิดดารุลนาอิม,       มัสยิดดุลเราะห์มาน , มัสยิดดารุลอามาน

มัสยิดดุลยามีอุซาฟีอี , มัสยิดยาแมะบาตะตีงี,มัสยิดดารุสลาม

มัสยิดอาบูบาการ์อัสสิดดิก , มัสยิดดารุลฟาละห์

มัสยิดยาแมะห์บาเหร์ , มัสยิดยุมอียะห์ตุลซาบาบูลอิสลามมียะห์

ม้สยิดดารุลอามาน , มัสยิดนะห์ฎอตูลอิสลามมียะห์ , มัสยิดยาแมะ,มัสยิดยาแมะหอแก็ง

มัสยิดเตาฟีกียะห์ , มัสยิดตาห์ซีนูรอิสลาม , มัสยิดวาดีอามีน

มัสยิดบ้านกาลอ , มัสยิดนูรูฮีดายะห์

มัสยิดซีอารุดดีน กาปงปาแย , มัสยิดนูรูลตะลิม ตูกู , มัสยิดดารุลนาอิม ตะโล๊ะ , มัสยิดยาแม๊ะ ติมุ

มัสยิดชะห์ยออิสลาม

มัสยิดนูรุลอิสลาม,มัสยิดชายอ,มัสยิดซีรอตุลรอฮีม,มัสยิดนูรูฮูดา,มัสยิดนูรูลอิซัน

มัสยิดนูรดีนูรอิสลาม

ยะหา -บาโร๊ะ

 

-ปาแต

-กาตอง

 

 

-ยะหา

-ละแอ

_,1,2,5,2,1,_

 

3,6,7,5

_,2,1,1,1,4,4,2,6,3

_,_,_

 

_

1,1,3

7

 

4

13

 

 

1

3

 

 

28

มัสยิดนูรุลฮูดาปูแล,มัสยิดนูรุลฮูดา,มัสยิดอับดุลฆามาร์,มัสยิดยามีอูลฟิสดาว,มัสยิดอีบาดุรเราะห์มาน,มัสยิดดารุลญันนะห์,มัสยิดลุกมานูลฮากีม

มัสยิดนูรุดดีน , มัสยิดยามิสตากูวา,มัสยิดดารุลบาอัม,มัสยิดดิลบูกอดิส

มัสยิดบ้านกาตอง , มัสยิดบ้านฆีแม,มัสยิดนูรูอีมาน,มัสยิดนูรูลดีน,มัสยิดสุเหร่า,มัสยิดนูรูลฮูดา

มัสยิดนูรูลอูลง,มัสยิดบลูกาซือไร,มัสยิดฮัมดียะ,มัสยิดหูนาตูยันมาตี,มัสยิดนูรูลดีน,มัสยิดสุเหร่าบ้านแนบุ,มัสยิดนูรูลอีมาน

มัสยิดมิฟตาฮุลเราะห์มัต

มัสยิดดารุลฮูดา,มัสยิดดารุลฮุดา,มัสยิดนุรุดดีน

กรมปีนัง -กรมปีนัง

 

-ปุโรง

_,3,4,1,1,

 

1

5

 

1

 

6

มัสยิดนูรุลมาดีนะห์ , มัสยิดบาโฆลกูโบร์ , มัสยิดอัลญามียะอัสลานียะห์ , มัสยิดยามาอาตุสลามะห์,มัสยิดโรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา,

มัสยิดมากอมินกิยามิลดีน

เมือง -หน้าถ้ำ

-ยุโป

-ลำใหม่

-พร่อน

-สะเตงนอก

_

6

6,3,2,2

4,6,3,1,2

6

1

1

4

5

1

 

 

 

12

มัสยิดยาเมะบ้านตะโล๊ะแว

มัสยิดนูรุลอิห์ซัน

มัสยิดตันบีฮูฆอพีลีน , มัสยิดลุตฟีย์ , มัสยิดมูฮายีริน,มัสยิดกลางลำใหม่

มัสยิดมาตอรูซอ , มัสยิดจาหนัง , มัสยิดมาตอรูซอ,มัสยิดนูรุลอามาน,มัสยิดยาแมะห์

มัสยิดนูรูอิสลาม

บันนังสตา -ตาเนาะปูเต๊ะ

-บังนังสตา

3

_,9

1

2

3 มัสยิดกาสัง

มัสยิดกลางอิสลามมียะห์ , มัสยิดมูฮาญีรีน

 


 

รูปภาพโครงการเตาสองกระทะ 3 จังหวัด

จังหวัดนราธิวาส

 • อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 12 แห่ง
 • อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 4 แห่ง
 • อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 6 แห่ง
 • อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 8 แห่ง
 • อำเภอตากใบ จังหวัดนนราธิวาส 12 แห่ง
 • อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 15 แห่ง
 • อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 8 แห่ง
 • อำเภอระเเงะ จังหวัดนราธิวาส 12 แห่ง
 • อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 6 แห่ง
 • อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 2 แห่ง
 • อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 14 แห่ง
 • อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 27 แห่ง
 • อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 19 แห่ง

จังหวัดยะลา

 • อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 34 แห่ง
 • อำเภอยะหา จังหวัดยะลา 27แห่ง
 • อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 11 แห่ง แทนปัตตานี 1 แห่ง รวม 12 แห่ง
 • อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 3 แห่ง
 • อำเภอกรมปีนัง จังหวัดยะลา 6 แห่ง

จังหวัดปัตตานี

 • อำเภอโคกโพธฺื จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง
 • อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 16 แห่ง
 • อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 4 แห่ง
 • อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี 2 แห่ง
 • อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 4 แห่ง
 • อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 3 แห่ง
 • อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี 7 แห่ง
 • อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 3 แห่ง
 • อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตานี 1 แห่ง
 • อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 6 แห่ง
 • อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 15 แห่ง
 • อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 10 แห่ง

 

ขั้นตอน การก่อสร้างเตามณฑลสองกระทะ

ขั้นตอนการสร้างเตา