โครงการต้นแบบระบบเครื่องกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการต้นแบบระบบเครื่องกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

          กลุ่มผลิตน้ำดื่มได้จัดตั้งขึ้นมาโดยการส่งเสริมของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ได้ดำเนินการสนับสนุนเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ผลิตน้ำดื่มภายในกลุ่ม พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมสุขลักษณะที่ดีให้กับประชาชนโดยรอบได้มีน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานไว้เพื่อบริโภค รวมทั้งลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ซึ่งระบบเครื่องกรองน้ำยังสามมารถใช้ในการผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

 

โครงการต้นแบบระบบเครื่องกรองน้ำด้วยพลังงานแสนอาทิตย์
ในเตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

 

ประชุมชี้แจงโครงการเครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

พื้นที่โครงการ
ต้นแบบระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปี งบประมาณ 2558

 

 

ที่

 

องค์กร

 

กิจกรรมขององค์กร

ที่อยู่ หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด  
จังหวัดนราธิวาส
1. มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงาน 44/9 2 โละจูด แว้ง นราธิวาส  
2. มูลนิธิอัสสาอาดะห์ ศูนย์เด็กกำพร้าอัสสาอาดะห์ (ยูโย) 34/1   บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส  
3. ชมรมตาดีกาตำบลตันหยงลิมอ การศึกษา 83/1 1 ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส  
4. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก ท้องถิ่น   2 ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส  
5. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต องค์กรชุมชน 138/1 2 บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส  
6. กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มซาเบ็งวอเตอร์ องค์กรชุมชน 42/6 4 จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส  
จังหวัดปัตตานี
7. มูลนิธิอัลบารอกะห์เพื่อพัฒนาสังคมและการศึกษา การศึกษาเลี้ยงเด็กกำพร้า 296/3 2 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี  
8. สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ามัสรอ การศึกษาเลี้ยงเด็กกำพร้า 78/2   ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี  
9. สถาบันปอเนาะมูญัมมะอฺนูรูลญีนาน การศึกษาเลี้ยงเด็กกำพร้า 94   เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี  
10. องค์การบริหารส่วนตำบลปล่องหอย ท้องถิ่น   3 ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี  
จังหวัดยะลา
11. ธนาคารหมู่บ้านกลุ่มเกษตรมูฎอรอบะฮฺ องค์กรสวัสดิการชุมชน 207   บือมัง รามัน ยะลา  
12. กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านกาดือแป องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ 20/1 5 กอตอตือระ รามัน ยะลา  
13. มัสยิดซีรอญิลฮูดาบ้านบือยอง องค์กรการศึกษาเด็กศูนย์ตาดีกา 214   กายูบอเกาะ รามัน ยะลา  
14. กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มฟัรู องค์กรการศึกษา 25/1 1 กรมปินัง กรมปินัง ยะลา  
15. กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มฮาซานาต ท้องถิ่น 126/39 1 สะเตงนอก เมือง ยะลา  

 

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

          (1) เพื่อสร้างกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการตนเองในเรื่องพลังงานทดแทน

          (2) เพื่อลดรายจ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่ม

          (3) เพื่อลดปัญหาทางด้านมลพิษในชุมชน

          (4) เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน

          (5) เพื่อเป็นจุดเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนในชุมชน

 

 

โลโก้กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม โครงการต้นแบบเครื่องกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ซาเบ็งวอเตอร์
ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ตำบลจอเบาะ
42/6 หมู่ที่ 4 ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส
โทร / 086-2890882
Email ktb_chobok@hotmail.com

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ช้างเผือก
ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

ศูนย์เรียนรู้ตำบลช้างเผือก
หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96
โทร/โทรสาร 092-5152674

 

 

มูลนิธิเสริมสร้างความยุติธรรมและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มตันหยงลิมอ
5 หมู่ที่ 1 ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอ ระแงะ จังหวัดนราธิวาส

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม บาร้อดา
ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าอัสสาอาดะห์
34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส
โทร / โทรสาร 084-8593159
Email assaadah96100069@gmail.com

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม พลังงานแสงอาทิตย์
ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาสศูนย์เรียนรู้ตำบลบาเระเหนือ
138 หมู่ที่ 2 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส
โทร / โทรสาร 0936735843 0828259618 Email Muknara@Gmail.com

 

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ซรากีริน
ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสศูนย์เรียนรู้สร้างสุขสิถีชุมชม
44/9 หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
โทร / โทรสาร 073-586158 มือถือ 081-7672434
Email Sakrin999@yahoo.com

 

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มนูรูลญีนาน
ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานีศูนย์เรียนรู้ตำบล
94 หมู่ที่ 10 ตำบล เตราะบอน อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี
โทร 082-8238001, 085-6440360
E-mail: nuruljinan77@gmail.com
FB: mujamma’nuruljinan pawa

 

 

กลุ่มผลิตน้ำดื่มศูนย์การเรียนรู้ตำบล ท่าน้ำ
ม.2 ตำบล. ท่าน้ำ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 94130
โทร/โทรสาร
E-mail :

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ฎิจลาฮ์
ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี52/1 หมู่ที่ 4 ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี
โทร / โทรสาร 0856711890
Email hs9tah@gmail.com

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน น้ำดื่ม บำรอกะห์
ต้ำบล ปะเสยะวอ อ้ำเภอ สำยบุรี จังหวัด ปัตตำนีศูนย์เรียนรู้ต้ำบล ปะเสยะวอ
296/3 หมู่ที่ 2 ต้ำบล ปะเสยะวอ
อ้ำเภอ สำยบุรี จังหวัด ปัตตำนี
โทร 087-2889607, 084-8902917
E-mail: Nawawee2008@gmail.com
FB: Albarakah pattani

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม ฟัจรู
ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลาศูนย์เรียนรู้โรงเรียนรัศมีอิสลามวิทยา
25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา 95000
โทร/โทรสาร 073-299856

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม พลังงานบือยองสร้างสุข
ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศูนย์การเรียนรู้สร้างสุขสิถีชุมชน
2/2 หมู่ที่ 3 ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร/โทรสาร 091-3123479

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบือมัง
ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลาหมู่ที่ ๔ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัด ยะลาศูนย์เรียนรู้ตำบลบือมัง
เลขที่ 207หมู่ที่๔ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140
โทร.093 996 0881 E-mail: aeniring@gmail.com

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่มฮาซานาต
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดะลาศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม
126/39 หมู่ที่ 1 บ้านเบอร์เส้ง ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
E-mail: lukmanulhakeemfoundation@gmail.com

 

 

กลุ่มผู้ผลิตน้ำดื่ม
ธนาคารต้นไม้บ้านกาดือแป (ต้นน้ำ)
ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลาศูนย์การเรียนรู้ตำบลกอตอตือร๊ะ
20/1 หมู่ที่ 5 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทร โทรสาร
E-mail: yamin.1969696@gmail.com