โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้พลังงานมิติศาสนาอิสลาม

 

โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้พลังงานมิติศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ประจำปี 2559

 

วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

            1.เพื่อส่งเสริมให้ความรู้  ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในลักษณะเชิง วิชาการ เชิงพื้นที่ สถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานของโลก ในมิติการศรัทธาของศาสนาอิสลาม มิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

            2.เพื่อเสริมสร้าง  ความตระหนักของประชาชนทุกระดับในการใช้พลังงานทุกประเภทใช้อย่างคุ้มค่าตลอดจนได้รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงผลกระทบที่จะตามมาในปัจจุบัน และอนาคต  

            3.เพื่อเสริมสร้าง ความประหยัด ความเป็นอยู่ตามสภาพบริบทมุสลิม

            4.เพื่อลดการใช้พลังงานทุกประเภทในมัสยิดโดยหันมาใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงานตลอดจนการริเริ่มความคิดสร้างสรรค์ในการนำพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาใช้ และเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ

            5.เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานภาพผนวกโครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้พลังงานมิติศาสนาอิสลามในพื้นที่สามจังหวัด

 

 

ชื่อบัญชีมัสยิดเข้ารวม
โครงการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้พลังงานมิติศาสนาประจำปีงบประมาณ 2559

จังหวัดนราธิวาส
ลำดับที่ ชื่อมัสยิด ที่ตั้ง เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1. อันนูรบ้านยาโต๊ะ 6 บาเระเหนือ บาเจาะ 081-2557990  
2. บ้านลูโบ๊ะบือซา 1 ลูโบ๊ะบือซา ยี่งอ 086-2882669  
3. อัลฮาดิษ 1 สาวอ รือเสาะ 088-3875164  
4. อีวัน 3 เอราวัณ แว้ง 093-7496263  
5. อัลฮีลาลียะฮ 8 บาตง รือเสาะ 081-0984882  
จังหวัดปัตตานี
6. นูรูลยากีน 1 ปล่องหอย กะพ้อ 084-3131750  
7. นูรูลมุตตากีน 1 ตะบิ้ง สายบุรี 085-6289825  
8. สุเหราบ่างกวาง 2 กะดุนง สายบุรี 087-2941876  
9. นูรุดดิน 2 ท่าน้ำ ปะนาเระ 087-2864768  
10. ฆอลีดะฮ อัซวายิร 2 ปะเสยะวอ สายบุรี 087-2889607  
จังหวัดยะลา
11. ซีรอญิลอูดา 3 กายูบอเกาะ รามัน 091-3123479  
12. อัดดีนูลอิสลาม 3 เกะรอ รามัน 087-2986441  
13. นูรูลอิสลาม 4 กาลอ รามัน 082-2652292  
14. ตาซีนูรอิสลาม 1 จะกว๊ะ รามัน 081-0979376  
15 ดารุสสาลามตะโต๊ะเกี่ยะ 4 บือมัง รามัน 085-6747173