«

»

Jan 18

การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

การขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
การพึ่งพาตนเองได้ นับเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เนื่องจาก สังคมในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายและมีความต้องการที่จะเรียนรู้การพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานจากการใช้วัตถุดิบที่มีรอบๆ ชุมชน เช่น การผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ การสร้างเตาชีวมวลแบบสองกระทะ การเผาถ่านจากไม้เศรษฐกิจที่หมดสภาพแล้วอย่างไม้เงาะ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่จะสนองต่อความต้องการได้อย่างตรงประเด็นความต้องการที่สุด คือ การให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการพึ่งพาตนเอง
สำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 จังหวัดสงขลา จึงได้เร่งในการสร้างเครือข่ายในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงานได้ตามศักยภาพของพื้นที่ โดยในปี 2559 ได้ผลักดันให้มัสยิดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 15 แห่ง มีบทบาทสำคัญในการกระจายองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับชุมชนรอบพื้นที่ โดยจัดทำคู่มือบรรยายธรรมสำหรับใช้ประกอบการเสวนาธรรมทุกๆ วันศุกร์ ของชาวมุสลิม หรือเรียกว่า การอ่านคุปตะบะห์ นอกจากนั้นมีสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานที่สอดคล้องกับวิธีชุมชน ได้แก่ เตาชีวมวลสองกระทะ เตาชีวมวล ระบบแสงสว่างจากโซลาเซลล์ หลอดไฟแอลอีดี เป็นต้น เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับมัสยิดสำหรับใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน สำหรับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ใช้เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การจัดทำคู่มือ การถ่ายทอดความรู้ผ่านการปฏิบัติงานจริง การศึกษาดูงาน การประชาสัมพันธ์ จึงทำให้เกิดความรู้สึกร่วมในการดูแลชุมชน
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเกือบครบปี ผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนกลับมาเป็นรูปธรรมถึงความสำเร็จในการดำเนินโครงการฯ ของปี 2559 คือ การใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ โต๊ะอิหม่ามมีความตื้นตัวที่จะหาความรู้เพื่อถ่ายทอดฯ ให้กับชุมชน คู่มือบรรยายธรรมมีการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่จำนวนมาก รวมถึงประเทศมาเลเซียที่ให้ความสนใจคุปตะบะห์และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ เป็นพิเศษ โดยรายละเอียดจากการสัมภาษณ์นายซาการียา บิณยูซูฟ ผู้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองตามวิถีพื้นบ้าน และมีการออกอากาศในรายการข่าว จำนวน 4 ช่อง ได้แก่ ช่อง ททบ. 5 ช่อง Mcot ช่อง 3 HD และช่องสปริงนิวส์