เกี่ยวกับเรา

ชื่อ  มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

ชื่อย่อ  มพส.  และ  yamsi

ใบอนุญาต

1.) เลขที่ ต. นธ.3/2549   วันที่  8    มิถุนายน    2549

2.) เลขที่ นธ. 34/2549    วันที่  22   มิถุนายน    2549

3.) ทะเบียนองค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 1671 วันที่  19  กุมภาพันธ์ 2551

4.) หนังสือรับรอง จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ (ศอ.บต.) ที่ นร. 5119.3.7/30  ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2533

 

สำนักงานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข เลขที่   44/9   หมู่ที่ 2   ตำบลโละจูด    อำเภอแว้ง   จังหวัดนราธิวาส  96160

โทรศัพท์/แฟกส์     073-586019   มือถือประธานกรรมการฯ  081-7672434    email : syakirin1430@hotmail.co.th