กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

              โครงการพัฒนาศักยภาพภาพชีวิตเยาวชนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสวัสดิการสังคมจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ  2554   จำนวน   233,200  บาท ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  2554

ภาพประกอบการรณรงค์การไม่สูบบุหรี่

                 ภาพนักเรียนจากอำเภอแว้ง จังหวัด นราธิวาส  4 โรง  จำนวน  60 คน ได้แก่ โรงเรียนศาลาอูมา โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 2  โรงเรียนบ้านบางขุด และโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา ได้ร่วมเดินทางมาทัศนะศึกษาเกี่ยวกับเพาะเห็ดด้วยวัสดุผสม โดยใช้เวลา 2 วัน ทางทีมงานสร้างสุขได้ถือโอกาส รงณรงค์ไม่สูบบุหรี่โดยแจกสติเกอร์ให้เด็กนักเรียน (ฝากพ่ออันตรายของการสูบบุหรี่ )

ภาพการประชุมทีมงานโครงการ

ภาพการศึกษาดูงาน  ณ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ของ อบต.ดอนทรายและอบต.น้ำดำ

โครงการมอบข้าวสารแก่เด็กกำพร้า   โรงเรียนอนุรักษ์อิสลาม

ภาพอาจารย์วศิน ปลื้มเจริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล มาเยี่ยมทีมสร้างสุขตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส