การบริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

การบริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม

1.) เป็นสถานที่การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

 

2.) สถานที่การประชุมของคณะกรรมการชุมชนตลาดบูเกะตา ( การบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบูเกะตา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส )

 

3.) ศูนย์หมอนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฝึกอบรมแม่บ้านแปรรูปอาหาร

 

4.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอแว้ง และมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ จัดทำโครงการ เชื้อ HIV จากแม่เข้าสู่ลูก แม่บ้าน ต.ละจูด เจ้าร่วม 106 คน

 

5.) คณะกรรมการศูนย์ประสานองค์กรเอกชนจังหวัดนราธิวาส (ศอ.นธ.)มาเยี่ยมมูลนิธิ

 

6.)  ผบ.ฉก. 35 มาเยี่ยมเยียนกิจกรรมของมูลนิธิ

 

7.) ท่านสมพร ใช้บางอย่าง ประธานกรรมการบริหารแผน คณะ 3 สสส. และนางสาวดวงพร เฮงบุญพันธ์ ผู้อำนวยการสำนัก 3 สสส. และทีมงานมาเยี่ยมสำนักงานกลางโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้