จากองค์กรการกุศลต่างประเทศ

โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิต่างประเทศ จากประเทศตุรกี

1.)  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพและมนุษยธรรม (The Foundation for  Human  Rights  and  Freedoms  and  Humanitarian  Relief ) หรือ  IHH  เช่น

1.1 ได้รับการสนับสนุนโครงการการก่อสร้าง ที่พักศูนย์เด็กกำพร้า บ้าน ยูโย หมู่ที่  6  ตำบลบางขุนทอง  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  อาคารขนาด  14 X 24 เมตร  สูง  2 ชั้น  ใช้วงงบประมาณจำนวน   2,900,000 บาท ( สองล้านเก้าแสนบาท ) ใช้เป็นที่พักเด็กกำพร้า จำนวน  50  คน

 

1.2) กิจกรรมศูนย์เด็กกำพร้า เช่น มอบอุปกรณ์การเรียน

 

1.3) กิจกรรมกุรบ่านประจำปี ทางมูลนิธิได้รับการสนับสนุน วัวกุรบ่านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ปีหนึ่ง  50 -70 ตัว แจกจ่ายผลที่สมควรได้รับเนื้อกุรบ่านประจำปี