การเชื่อมโยงจากภาคีเครือข่าย

พื้นที่แหล่งเรียนรู้

 โครงการ:พัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (ตำบลสุขภาวะชายแดนใต้)

ขับเคลื่อนงานในพื้นที่ : จังหวัดนราธิวาส  5 ตำบล คือ  อบต.สุคิริน, อบต.ช้างเผือก,อบต.กาลิซา,อบต.ปะลุกาสาเมาะ,อบต.มะรืออโบออก จังหวัดยะลา 5 ตำบล คือ  อบต.อาซ่อง,อบตห้วยกระทิง,อบต.กาตอง,อบต.กาบัง, ทต.บุดี  จังหวัดปัตตานี 5 ตำบล คือ อ บต.สาคอบน ,อบต.บราโหม, อบต.ปากล่อ,อบต.สะดาวา,อบต.ตะโล๊ะ จังหวัดสงขลา 5 ตำบล คือ อบต.สะกอม,อบต.บ้านนา,อบต.นาทวี,อบต.ปกาปาง, อบต.ทุ่งพอ

ตามแผนงานคณะทำงานตำบลสุขภาวะประจำตำบลต้องมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ประเด็น กระบวนการจัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ และกิจกรรมสร้างสุข ขององค์กรชุมชน