คณะกรรมการมูลนิธิ

คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

รายชื่อคณะกรรมการ

1.) นายซาการียา       บิณยูซูฟ              ประธานกรรมการ

2.) นายมาหามะ        เจ๊ะอุมา               รองประธานฯ

3.) นายมานิต            ยะแนสะแม         กรรมการเลขานุการ

4.) นางสาลินี            บิณยูซูฟ              กรรมการ/เหรัญญิก

5.) นางมิรินี               อาเดอนาน          ผู้ช่วยเหรัญญิก

6.) นางสุดาวรรณ      นุห์                      กรรมการ

7.) นายสอวี              มามะ                  กรรมการ

8.) นายฆอสาลี         สอเหาะ               กรรมการ

 

คณะกรรมการกิตติมศักดิ์

1.) นายซูลกีฟรี เจ๊ะมามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโละจูด

2.) นายอับดุลรอหิง นุห์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบูเกะตา

3.) นายวันอิสมาแอล แวอาแซ อีหม่ามมัสยิดดารุลซาอาดะห์บูเกะตา

4.) นายเสริม เพชรปาน ข้าราชการเกษียณ

5.) นายอรุณ เบญญคุปต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูเกะตา

6.) นายบือราเห็ง เลาะมาอะ อุสตาดโรงเรียนรอมาเนีย

7.) นายสะตอฟา ยะแนสะแม อีหม่ามมัสยิดอูลุมมิดดีนียะฮ์

8.) นายมากรี ตาเยะ ครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

9.) นายสุชาติ ปุ๋ยดำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลโละจูด

10.) นางจินตนา เลาะนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโละจูด

11.) นายหะยียูโซ๊ะ ยูยุห์ ผู้นำศาสนา

12.) นายซารอเด็ง มะแอ อีหม่ามมัสยิดสาวอดารุสสาลาม

13.) ดต.ชาลี อารง ข้าราชการตำรวจ

14.) นายอับดุลการิม ดือราแม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด

15.) นายมะ สะมะแอ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด

16.) นายแวอับดุลเลาะ แวโน๊ะ สมาชิกสภาเกษตรกรตำบลโละจูด

17.) นายมะกือตา ดอเลาะ อีหม่ามมัสยิดนิคมมียะฮฺ

 

คณะที่ปรึกษามูลนิธิ

1.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม(มอ.ปัตตานี)

2.) นายกิตติพล กอบวิทยา พัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษจังหวัดนราธิวาส

3.) นายอูมา หะยีมะเก๊ะ พัฒนาสังคมชำนาญการจังหวัดนราธิวาส

4.) อาจารย์สมฤดี สงวนแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษย์วิทยา (มอ.หาดใหญ่)

 

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนงานโครงการสวัสดิการสังคมจังหวัดชายแดนใต้

1.)  นายแวดือราแม               ประดู่             ประธานอนุกรรมการ

2.) นายอับดุลรอห์มาน           สอและ            รองประธาน

3.) นายมะหะมะ                  มามะ             รองประธาน/ผู้ดูแลที่พัก(อัสรามา)

4.) นายอับดุลสาลัม              อับดุลลาเตะ     อนุกรรมการ/ประชาสัมพันธ์

5.) นายฟากรูดดีน                สาอะ             อนุกรรมการ/ฝ่ายการเงินและบัญชี

6.) นายอับดุลรอมัน               เจ๊ะเซ่ง           อนุกรรมการ/ผู้ช่วยการเงินและบัญชี

7.) นายฮาซัน                     วันเง๊าะ           อนุกรรมการ

8.) นายฟาดิล                      สาและ            อนุกรรมการ

9.) นายวันอิสมาแอล              วันฮาซัน         อนุกรรมการ

10.) นายซาการียา                บิณยูซูฟ         อนุกรรมการและเลขานุการ

 

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข (องค์กรสาธารณประโยชน์)

1.) นายมาหะมะ         เจ๊ะอุมา        อัตราจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ตำแหน่งผู้ประสานงานจังหวัดนราธิวาส/ประสานงานทั่วไปประจำสำนักงาน

2.) นายอาสือแม        มะฆา           อัตราจ้าง 4,500 เป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปดูแลความเรียบร้อยศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชนในบริเวณสำนักงาน และปฏิบัติการอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 

ทีมวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้

1.) นายแวอับดุลเลาะ    แวโน๊ะ        ประธานศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน

2.) นายอาสือแม          มะฆา            ฐานแก็สชีวภาพ

3.) นายอาร์มูอิง          อูเซ็ง               ฐานการเพาะเห็ด

4.) นายฆอสาลี           สอเหาะ        ฐานการเผาฐาน

5.) นายมุสตอฟา         ยูโซ๊ะ