วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ /ความหวังของเรา

ผู้นำใฝ่หารู้  ชุมชนรับรู้ก้าวหน้า กระจายรายได้สู่ชุมชน

พัฒนาอย่างยั่งยืน  นำความสุขทั้งโลกนี้และปรโลก

 

  • พันธกิจ

          จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลัง บุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคม ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ

 

  • คำจำความตำบลสุขภาวะ

                   สุขภาพหรือสุขภาวะ    หมายความว่า : ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกาย ทางจิต ทางปัญญา และสังคม

                   สุขภาวะทางกาย         หมายความว่า : การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง ท่ามกลาง สิ่งแวดล้อม ไม่มีอุบัติภัย

                   สุขภาวะทางจิต           หมายความว่า:  จิตใจที่เป็นสุข ปรับตัวได้เมื่อเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง

                   สุขภาวะทางปัญญา     หมายความว่า : การรอบรู้ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง มีเมตตากรุณา มีสติ สมาธิ

                   สุขภาวะทางสังคม      หมายความว่า :  การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน คนในชุมชน รวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี มีความเสมอภาค และมีสันติภาพ

 

แนวทางการขัดเคลื่อนงานพัฒนาสังคมให้เกิดความยังยื่นและสันติภาพ

  • ระบบสังคมที่จะต้องเรียนรู้และต้องตระหนักร่วมกัน

                   1.) ระบบสุขภาพ                                   

                   2.) ระบบสภาวะอาหาร

                   3.) ระบบการศึกษา – เรียนรู้           

                   4.) ระบบสภาพชีวิตการทำงาน

                   5.) ระบบศาสนา – ความเชื่อ – วัฒนธรรม    

                   6.) ระบบสภาพที่อยู่อาศัย – สิ่งแวดล้อม

                   7.) ระบบชีวิตครอบครัว                           

                   8.) ระบบชุมชน – การเข้าถึงบริการของรัฐ   

                   9.) ระบบประชารัฐการมีส่วนร่วม

 

  • 5 เรื่องหลักมูลนิธิฯต้องขับเคลื่อน

                   1.) การเรียนรู้ชุมชนเพื่อเด็กและเยาวชน

                   2.) การดูแลสุขภาพ

                   3.) การจัดการสวัสดิการสังคม

                   4.) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   5.) การพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาวะชุมชน

 

  • 11 ระบบที่จะนำมาขับเคลื่อนการพัฒนา

                   1.) ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   2.) ระบบองค์กรผู้นำชุมชน

                   3.) ระบบอาชีพที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ

                   4.) ระบบการศึกษาเพื่อชีวิต

                   5.) ระบบการจัดการบริการสุขภาพ

                   6.) ระบบอาสาสมัคร

                   7.) ระบบการเรียนรู้เพื่อเด็กและเยาวชน

                   8.) ระบบสวัสดิการสังคม

                   9.) ระบบเศรษฐกิจสังคม

                   10.) ระบบการจัดสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและพลังงานทดแทน

                   11) .ระบบสื่อสารและข้อมูลชุมชน

 

  • คุณภาพชีวิตของประชาชนที่จะต้องบูรณการกับหน่วยงานต่างๆ

                   1.) การบริการทางสังคม

                   2.) การศึกษา

                   3.) สุขภาพอนามัย

                   4.) ที่อยู่อาศัย

                   5.) การฝึกอาชีพ

                   6.) การประกอบอาชีพ

                   7.) นันทนาการ

                    8.) กระบวนการยุติธรรม

 

ซาการียา บิณยูซูฟ

ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข