วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

ข้อ 1.) ส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาและกิจกรรมทางศาสนาตามกระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา กระบวนทัศน์อิสลามกับการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาตามวิถีอิสลามซึ่งเป็นทั้งระบบความเชื่อและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุก ๆ  ด้านตั้งแต่เกิดจนตายโดยมีรากฐานจากคัมภีร์อัลกุรอานเป็นธรรมนูญในการดำเนินชีวิตและมีแบบฉบับของท่านศาสดามูฮัมมัดให้ดำเนินการเจริญรอยตาม มีหลักและแนวปฏิบัติวางไว้ครอบคลุมทุกด้าน มีบทบัญญัติกำชับไว้ทุกประการไม่ว่าจะเป็นด้านศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรมและเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง มีระบบยุติธรรม  การคลี่คลายข้อขัดแย้ง การศึกษา การแต่งงาน การครองเรือน การอย่าร้างการแบ่งมรดก การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลายทางวัฒนธรรม และอื่น ๆ

ข้อ 2.) ส่งเสริมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการอาชีพที่หลากหลายและปลอดภัย

ข้อ 3.) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล และให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ

ข้อ 4.) สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ อนาถา กำพร้า พิการ ผู้สูงอายุ (ตามข้อกำหนด คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป้าหมายเป็นผู้รับบริการสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2555)

ข้อ 5.) ส่งเสริมกิจกสร้างสุขภาวะของชุมชน ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่

ข้อ 6.) ส่งเสริมบทบาทสถาบันครอบครัวให้มีความตระหนักต่อครอบครัวและชุมชน

ข้อ 7.) ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

ข้อ 8.) ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่ประการใด

 

นายซาการียา บิณยูซูฟ

ประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

เขียนและเรียบเรียง

 

ใส่ความเห็น