ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายเครื่องหมายสัญลักษณ์

1.สัญลักษณ์หนังสือสีเขียว 3 เล่ม ลักษณะการวางหนังสือเรียง 2 เล่ม และวางพิง

1   เล่ม ที่บ่งบอกถึงการใฝ่หารู้ของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ลักษณะการวางซ้อนกันและเล่มที่ 3 ลักษณะการเปิด ที่บ่งบอกถึงการใฝ่หารู้ของประชาชนที่จะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถ การศึกษาเรียนรู้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง มีลักษณะสวยงามมีความเป็นระเบียบที่หมายถึงการมีวินัย สื่อถึงการศึกษาบนพื้นฐาน ชาติ ศาสนา มหากษัตริย์  ถ้าอาจหมายถึงการขับเคลื่อนงานกิจกรรมบนพื้นฐานของศาสนาอิสลามนั้นคือ คัมภีนขร์อัล-กุรอ่าน  ซุนนะ (แบบฉบับรอซูลลูลอฮฺ ) และอิจมออ.อุลามะฮฺ (บรรดานักปราชญ์)

2.พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีเหลืองอร่าม ที่บ่งบอกถึง การเกิดฤดูกาลการณ์ เช่น

ฤดูการผสมพันธ์ของสัตว์นานาชนิด ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นแผนดิน ปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลง ลักษณะรูปทรงและการวางเป็นรูปลักษณะหงาย สง่างาม ปลายมุมพระจันทร์ทั้ง 2 มุม บนและ ล่าง มีข้อความว่า จิต กาย สังคม สติปัญญา หมายถึง การพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ ที่ควรได้รับ โดยมีความว่า  จิต หมายถึง จิตใจเป็นสุข ปรับตัวเมื่อเผชิญปัญหาและการเปลี่ยนแปลง กาย หมายถึง การมีร่างกายที่แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง ท่างกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีอุบัติภัย สังคม  หมายถึง การอยู่ร่วมกันด้วยดี ในครอบครัว ชุมชน สถานที่ทำงาน คนในชุมชน รวมถึงการบริการสังคมที่ดี มีความเสมอภาค และมีสันติภาพ สติปัญญา หมายถึง การรอบรู้ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง มีเมตตา กรุณา มีสติ และมีสมาธิ  ในวงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมีเขียน เป็นภาษายาวี อักษรยาวี ว่า ยาซัสซัน บีนอ มาซา  รากัต บาฮาฆียา

3.) ใต้วงพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวด้านล่าง มีเขียนชื่อ มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ไม่แสวงหากำไร สร้างสุขให้กับชุมชนตรมสภาพบริบทของพื้นที่

 

นายซาการียา บิณยูซูฟ

ใส่ความเห็น