»

Mar 22

ภารกิจในการขับเคลื่อนรอบปีที่ผ่านมา

ภารกิจในการขับเคลื่อนรอบปีที่ผ่านมา  งานประเภทการพัฒนาชุมชน เช่น

ปีพุทธศักราช   2554

1.) โครงการพัฒนาศักยภาพ ชีวิตเยาวชนจังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส ลักษณะกิจกรรม

– เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ กับการเปลี่ยนแปลงในสังคม บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม

– การฝึกอาชีพที่สนใจ เช่น การเพาะเห็ด ช่างเชื่อม ฯลฯ

2.)   โครงการเสริมสร้างพัฒนาอาชีพกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส ลักษณะกิจกรรม

– การยอมรับในสภาวการณ์ โดยใช้มิติศาสนาเข้ามาช่วยเสริมการฝึกอาชีพที่สนใจ

3.) โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีพื้นที่เป้าหมาย   40 ตำบล  จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และสี่อำเภอจังหวัดสงขลา ระยะในการดำเนินการ  3  ปี ( ปีพ.ศ. 2552 – 2555 ) ลักษณะกิจกรรม

– ขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ที่ตอบสนองขบวนการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการสุขภาวะชุมชนโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเครือข่ายตำบลสุขภาวะด้วยวิถีศาสนธรรมกับการพัฒนา  เพื่อสร้างองค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาวะที่เกิดจากการปฏิบัติการในพื้นที่   เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน

–  สร้างกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดชุมชนแบบมีส่วนร่วม หรือระบบชูรอ

– การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำที่มีบทบาทในชุมชน

–  การศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการ ธรรมมาภิบาล

–  กิจกรรมสร้างสรรค์/โครงการนำร่อง