«

»

Mar 22

ผลการดำเนินการในรอบปีทีผ่านมา

ผลการดำเนินการในรอบปีทีผ่านมา

1.)  สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้มาเยือนในลักษณะเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ประจำฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ  และเสริมสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนกรอบของศาสนา คือ ระบบการจัดการชุมชนด้วยระบบชูรอ

2.)  กลุ่มเป้าหมายมาเยือน ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำศาสนา และผู้นำภาคประชาชน จำนวน  25 ตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ คือจังหวัดนราธิวาส 13 ตำบล,ปัตตานี  20 ตำบลและสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา 7 ตำบล

3.)  สถาบันการศึกษาสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส จำนวน  5 โรงเรียน

4.)  กลุ่มเยาวชนตามแผนงานของโครงการ และการบริการแบบมีส่วนร่วม

5.)  เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ของอำเภอแว้ง