«

»

Mar 22

แผนในการขับเคลื่อนในปีต่อไป

แผนในการขับเคลื่อนในปีต่อไป

1.) ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้ ตามแผนงานโครงการประจำปีของมูลนิธิ โดยกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่พลาดโอกาสทางการศึกษา และเด็กด้อยโอกาสในสังคม และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และกองทุนต่าง ๆ

2.) จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน เพื่อสื่อสารกับสังคม

3.) เปิดศูนย์เรียนรู้สร้างสุขวิถีชุมชน ให้กับสถาบันการศึกษา และองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน มาศึกษาเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ

4.) การบริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม เป็นพื้นที่ตำบลต้นแบบในการกระบวนการจัดการชุมชนระบบ ชูรอ การอาชีพที่หลากหลาย ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายตำบลสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)