«

»

Jun 27

ภาพกิจกรรมโครงการ

image001.jpgimage002.jpgimage003.jpg

ภาพกิจกรรม และโครงการ ต่างๆ ของมูลนิธิ image002.jpg

ฝึกอาชีพการเพาะให้เยาวชน

image001.jpg

ฝึกอาชีพการอาหาร ขนมไทย

image003.jpg

ฝึกอบรมกฎหมายประชาชน

image006.jpg

สนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

image007.jpg

ประชุมสร้างกระบวนการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย

image004.jpg

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแม่บ้าน

image010.jpg

image011.jpg

กิจกรรมเตรียมการ กลุ่มเด็กกำพร้า 3 จังหวัดชายแดนใต้