«

»

Nov 06

กิจกรรมมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

 

กิจกรรมมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข

                      มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ตั้งอยู่ที่ 44/9 หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน จากศูนย์การบริการที่ ๘ ( จังหวัดสงขลา ) มูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุข ตั้งอยู่ที่ 44/9 หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไป โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน จากศูนย์การบริการที่ ๘ ( จังหวัดสงขลา )

                       มูลนิธิได้ทำโครงการต่างๆโดยมีกระบวนการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายของโครงการคือ ท้องถิ่น  ขุมชน และกลุ่มของมัสยิดในพื้นที่สามจังหวัด ในการดำเนินโครงการจะต้องไปประสานงานในกลุ่มเป้าหมายเป็นพื้นฐาน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกระบวนการของโครงการ ด้านพลังงาน เช่น พลังงานคืออะไร แหล่งที่มาของพลังงานเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร และการใช้พลังงานมีผลกระทบอย่างไร

                       โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนเป็นสุขส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนแนวทางพึ่งตนเอง เพื่อให้เรียนรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยโครงการจะใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน ให้เกิดความรู้เพื่อนำไปปฏิบัติได้